องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
43137   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
 • โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
  โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
 • เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
  เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูง...
  เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูง...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
  กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน แล...
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน แล...
 • ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหม...
  ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหม...
 • ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้า...
  ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้า...
 • ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
  ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
 • ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จา...
  ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จา...
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพั...
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพั...
 • ประชาคม หมู่ที่ 2
  ประชาคม หมู่ที่ 2
 • ประชาคม หมู่ที่ 12
  ประชาคม หมู่ที่ 12
 • ประชาคม หมู่ที่ 1
  ประชาคม หมู่ที่ 1
 • ประชาคม หมู่ที่ 7
  ประชาคม หมู่ที่ 7
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ลงข่าว : 07/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองโน ม.2
ลงข่าว : 19/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ลงข่าว : 22/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10
ลงข่าว : 21/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวหินคลุกถนนดินการเกษตร ม.5
ลงข่าว : 21/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลงดินเสริมผิวถนนดินการเกษตร ม.2
ลงข่าว : 18/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/09/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2023 : จ้างก่อสร้างทางน้ำลอดคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยม ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ยาว 6 เมตร หมู่ที่ 1,7,12 (เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถมคันดินถนน หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 : จ้างปรับปรุงถนนดินการเกษตรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และปรับปรุงถนนดินการเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 : จ้างปรับปรุงถมดินไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 ด้าน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ธกส
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมสรรพากร
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา