องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
229   คน
สถิติทั้งหมด
53632   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
  “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
 • รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
 • อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
  เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 • วันพระราชทานธงชาติไทย
  วันพระราชทานธงชาติไทย
 • กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
  กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
 • จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
  จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
 • โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
  โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
 • เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
  เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูง...
  เสริมสร้างคุณค่า และพัฒนาจิตใจ ผู้สูง...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 • กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
  กิจกรรมประเพณีแห่งเทียนพรรษา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน แล...
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน แล...
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
ลงข่าว : 05/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 23/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 24/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566)
ลงข่าว : 04/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ลงข่าว : 03/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกานยน พ.ศ.2566
ลงข่าว : 06/12/3109 โดย : เจ้าหน้าที่ 43
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
28/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคันดินคันคูห้วยขอนสักพร้อมทำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 1,7,12 เส้นบ้านวังยาว บ้านหนองกุงสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมต
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2024 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคันดินคันคูห้วยขอนสัก หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กุมภาพันธ์ 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมทางหลวง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงการคลัง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • โยธาไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน