องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
750   คน
สถิติทั้งหมด
67070   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
  กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ...
 • ประชาคมหมู่บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 , 7 , 12
  ประชาคมหมู่บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 , 7 , 12
 • ประชุมความมั่นคงกรรมการตำบล(กต.)
  ประชุมความมั่นคงกรรมการตำบล(กต.)
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที...
 • กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบร...
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบร...
 • จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเว...
  จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเว...
 • โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
  โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
 • กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
 • โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
  โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
 • กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
  กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
 • “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
  “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
 • รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
 • อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
  เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ระเบียบการจ่ายเงินเบียนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจดทะเบียนพาณิชย์
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ลงข่าว : 04/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 42
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว เชื่อมต่อบ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมต
21/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5611 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2024 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : ซื้อพันธุ์ไม้ยางนา ของแผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : ซื้อพันธุ์ไม้ยางนา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารามฯ สยามบรมราชกุมารี ของแผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 930 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของแผนงานเคหะและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • โยธาไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงการคลัง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ