องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
55326   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
  โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
 • กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
 • โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
  โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
 • กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
  กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
 • “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
  “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
 • รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
 • อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
  เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 • วันพระราชทานธงชาติไทย
  วันพระราชทานธงชาติไทย
 • กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
  กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
 • จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
  จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
 • โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
  โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
 • เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
  เตรียมสถานที่ จัดโครงการ "วัด ปร...
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลถึง ณ 31 มีค 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E01/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 , ม.7 , ม.12 เส้น บ.วังยาว - บ.หนองกุงสวรรค์
ลงข่าว : 08/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
01/04/2024 : จ้างเหมาตามโครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างเหมาปรับปรุงสะพานเหล็กบ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (จ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tnak Printer) จำนวน 2 เครื่อง ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านบะหลวง ม.4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 758.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,032.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 537.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< เมษายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารกรุงไทย