องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
24933   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
13/03/2566 : การกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยขอนสัก จากบ้านหนองไร่ ไปโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ บ้านหนองไร่ 5
15/03/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 10
23/02/2566 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 61
07/03/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 97
27/02/2566 : การจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP 23
17/02/2566 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 24
09/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.4 ขนาดผิวดินจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถนนดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 27
02/02/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ม.9 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 33
02/02/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ อบต.วังยาว หมู่ 9 25
31/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ 9 31
19/01/2566 : เอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.8 ขนาดผิดดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หน้า 0.04 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 ม. 100
19/01/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง ม.8 ขนาดผิดดิน กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หน้า 0.04 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.05 ม. 37
10/01/2566 : การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 34
10/01/2566 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ม.9 ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 37
09/01/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 29
05/01/2566 : งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 28
07/01/3109 : ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 91
25/10/2565 : รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 49
03/10/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผูู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 61
03/10/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 67
06/09/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 73
03/08/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 64
03/08/2565 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 109
25/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินและงานวางท่อ ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ม.1 , จ้างเหมาปรับปรุงถนนเทคอนกรีตและงานรื้อทำความสะอาดร่องระบายน้ำพร้อมขนทิ้ง ม.7 , และจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินและงานรื้อทำความสะอาดร่ 295
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ขอนขว้าง ม.3 260
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองแวง ม.10 137
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ.หนองโน ม.8 140
20/07/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.1 114
04/07/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 79
04/07/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผูู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 73
21/06/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 79
09/06/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 63
12/05/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2565 91
29/04/2565 : ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 186
29/04/2565 : ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตแบบมีฝาปิด ม.5 บ.โนนทัน ม.11 131
05/05/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 93
19/04/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนเจริญ ม.6 75
19/04/2565 : ราคากลางและร่างขอบเขต (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังยาว ม.12 111
11/10/2564 : รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 90
05/04/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนานคม 2565 84
05/04/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผูู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 87
03/03/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 98
01/02/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 118
04/10/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผูู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 101
04/01/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 106
04/01/2565 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 98
01/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 122
05/11/2564 : ประกาศใช้และประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติมเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.2) 94
05/12/2564 : รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 101
01/10/2564 : กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 102


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2