องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
122   คน
สถิติทั้งหมด
82301   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

18/07/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว เชื่อมต่อบ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมต
02/07/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ 6,8 เป็นช่วงๆ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2024 : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว เชื่อมต่อบ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมต
27/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว เชื่อมต่อบ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมต
27/06/2024 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2024 : จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวหินคลุกเพื่อการเกษตรเส้นทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ผิวจาราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. จุดดำเนินการจาก ที่นานางทุ่ม แสนพงษ์ ไปทางบ้านหนองโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2024 : จ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายศรายุทธ วระวิชา หมู่ที่ 4 ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2567(งบอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2024 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาว เชื่อมต่อบ้านศาลา ตำบลหนองกุงสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมต
21/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5611 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2024 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2024 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : ซื้อพันธุ์ไม้ยางนา ของแผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : ซื้อพันธุ์ไม้ยางนา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารามฯ สยามบรมราชกุมารี ของแผนงานการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 930 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของแผนงานเคหะและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2024 : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 114.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2024 : ซื้อจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน(ไม้) จำนวน 1 ตัว ของแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง