องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
24937   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/03/2023 : ซื้อน้ำยาเปลี่ยนถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023 : จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/02/2023 : ก่อสร่้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมุู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
22/02/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จัง
07/02/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2023 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2023 : ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จัง
19/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จัง
18/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียง (แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบะหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จัง
10/01/2023 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/01/2023 : ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับงานกู้ชีพ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ซื้อวัสดุอื่นๆ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง