องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
55321   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    124.47k
ระเบียบการจ่ายเงินเบียนผู้สูงอายุแห่งชาติ    39.91k
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน    114.97k
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560    581.52k
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก.    151.73k
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง    478.01k
พรบ.สภาตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติม    365.26k
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    1.99M
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560    286.74k
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540    134.39k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1