องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
60944   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้างการบริหารงาน
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. ข้อมูลการติดต่อ
05. ข่าวประชาสัมพันธ์
06. Q&A (มุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
07. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
08. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
09. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10. คู่มือ หรือ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11. คู่มือ หรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13. E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
14. รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
15. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27. การสร้างวัฒธรรม No Gift Policy
28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2567
29. รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน