องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
24938   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด

นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
0987156450
นายกิติชัย วรรณวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-5748208
นางกาญจนา สุวรรณภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
089-7452457
นางมลเทียร ภูมิโยชน์
นักพัฒนาชุมชน
099-5485473
นางพรรณี เนตวงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
081-3990655
จ่าเอกสิทธิพล พานเมือง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
081-6613299
นายสุริยา กองเกิด
นิติกร ปฏิบัติการ
0833396076
นายชัยฤทธิ์ พาธิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
082-8391791
นางสาวจารุณี ไชยบัวรมณ์
นักทรัพยากรบุคคล
089-5731052
นางวาสนา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนังานนักพัฒนาชุมชน
084-4199862
นางสาววรรณวิสา ศรีบุตรราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ
081-6612771
นายสองชัย คุณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
092-9141390
นายเทพนิมิต สุขศรี
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
082-8490189
นายพนมเทียม ศรีวสุทธิ์
พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
086-2364372
นายบุญชู ศิริหลวง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ
090-0251857
นายทองเยี่ยม สีหนูปุ้ย
ภารโรง
087-4278533
นางรุ่งตะวัน สีเห็มทอง
คนครัว
082-1115531
นายอดิศร เสนานิคม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ
084-7245639