องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
55326   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด

นางสาวบุญบูชา ศิริโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
0987156450
นายกิติชัย วรรณวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-5748208
นางกาญจนา สุวรรณภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
089-7452457
นางมลเทียร ภูมิโยชน์
นักพัฒนาชุมชน
099-5485473
นางพรรณี เนตวงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
081-3990655
นายสุริยา กองเกิด
นิติกร ปฏิบัติการ
0833396076
นายชัยฤทธิ์ พาธิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
082-8391791
นางสาวจารุณี ไชยบัวรมณ์
นักทรัพยากรบุคคล
089-5731052
ว่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวาสนา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนังานนักพัฒนาชุมชน
084-4199862
นางสาววรรณวิสา ศรีบุตรราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ
081-6612771
นายสองชัย คุณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
092-9141390
นายเทพนิมิต สุขศรี
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
082-8490189
นายพนมเทียม ศรีวสุทธิ์
พนักงานประจำรถยนต์กู้ชีพ
086-2364372
นายบุญชู ศิริหลวง
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ
090-0251857
นายทองเยี่ยม สีหนูปุ้ย
ภารโรง
087-4278533
นางรุ่งตะวัน สีเห็มทอง
คนครัว
082-1115531
นายอดิศร เสนานิคม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ
084-7245639