องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร  ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
49   คน
สถิติทั้งหมด
55322   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    124.47k
ระเบียบการจ่ายเงินเบียนผู้สูงอายุแห่งชาติ    39.91k
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน    114.97k
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    140.3k
การจดทะเบียนพาณิชย์    140.37k
การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร    91.25k
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค    74.19k
การขอรับบริการรถกู้ชีพ    78.06k
การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย    68.69k
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560    581.52k
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ก.    151.73k
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง    478.01k
พรบ.สภาตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติม    365.26k
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    1.99M
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560    286.74k
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540    134.39k
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    352k
แบบคำขอหนังสือรับรอง    381.4k
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะชุมชน    448.55k
แบบขอถอนหลักประกันสัญญา    328.33k
การขอใช้น้ำทำการเกษตร    260.22k
คำร้อง    417.23k
คำขอจดทะเบียน    1.17M
แบบแจ้งการฆ่าสัตว์    403.98k
ขอหยุดกิจการ / ขอปิดกิจการ    218.76k
หนังสือมอบอำนาจ    870.45k
สัญญายืมเงินทุนโครางการเศรษฐกิจชุมชน    447.49k
แบบใบสำคัญรับเงิน    296.29k
ขอความอนุมเคราะห์ยืมพัสดุครุภัณฑ์    277.63k
แบบฟอร์ม ขอรับบริการ รถกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว (รถEMS) กรณีเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง    519.1k
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก    NAN
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     38.42k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1