องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
31612   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหม...
  ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบหมู่บ้านหม...
 • ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้า...
  ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้า...
 • ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
  ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
 • ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จา...
  ได้รับ “ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จา...
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพั...
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพั...
 • ประชาคม หมู่ที่ 2
  ประชาคม หมู่ที่ 2
 • ประชาคม หมู่ที่ 12
  ประชาคม หมู่ที่ 12
 • ประชาคม หมู่ที่ 1
  ประชาคม หมู่ที่ 1
 • ประชาคม หมู่ที่ 7
  ประชาคม หมู่ที่ 7
 • ประชาคม หมู่ที่ 8
  ประชาคม หมู่ที่ 8
 • ประชาคม หมู่ 9
  ประชาคม หมู่ 9
 • ประชาคม ม.4 , ม.10
  ประชาคม ม.4 , ม.10
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้ว...
  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้ว...
 • วันเด็ก แห่งชาติ
  วันเด็ก แห่งชาติ
 • วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
  วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
 • ประชาคม ประปาหมู่บ้าน 1,7,12
  ประชาคม ประปาหมู่บ้าน 1,7,12
 • ฝึกอบรมโครงการจัดการขยะลดโลกร้อนในชุม...
  ฝึกอบรมโครงการจัดการขยะลดโลกร้อนในชุม...
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
ลงข่าว : 15/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
ลงข่าว : 09/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 03/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ลงข่าว : 03/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
ลงข่าว : 03/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สิ้นสุด 30 กันายน 2565
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21610
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21629
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
29/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม อาคารกีฬาโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
16/05/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพิื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ธกส
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย