องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.wungyao.go.th
นางอุไร ยอดศิริ
นางอุไร ยอดศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
60950   คน
เริ่มนับวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม อบต.วังยาว
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบร...
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบร...
 • จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเว...
  จัดกิจกรรม จิตอาสากำจัดผักตบชวา บริเว...
 • โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
  โครงการ MOI waste Bank week มหาดไทยปั...
 • กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ
 • โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
  โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริม และพั...
 • กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
  กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อ...
 • “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
  “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้อง และถวาย...
 • การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
  การประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/25...
 • รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงก...
 • อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  อาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 • วันนวมินทรมหาราช
  วันนวมินทรมหาราช
 • เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
  เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
 • วันพระราชทานธงชาติไทย
  วันพระราชทานธงชาติไทย
 • กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
  กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานข้าม ระหว่าง...
 • จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
  จิตอาสาในการกรอกทรายเพื่อซ่อมถนนหมู่ท...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ...
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติะรรมเจ...
 • โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
  โครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข&...
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงกมลศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
นายถาวร ศรีอุดม
นายถาวร ศรีอุดม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
โทร.043 997 062

รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
ลงข่าว : 03/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 24/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูลถึง ณ 31 มีค 2567
ลงข่าว : 04/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 30
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 ทั่วไป ( 30 ม.ค. 67) -
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั่วไป ( 10 ต.ค. 66) -
การรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินประจำจังหวัดมหาสารคาม ด่วนที่สุด ( 14 มี.ค. 65) มค0023.3/ว4333
แบบสำรวจข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตามตัวชี้วัดที่ 11 ความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไป ( 9 ก.พ. 65) ที่ มค 0023.1/ว 62 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อมบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทั่วไป ( 1 ธ.ค. 64) มค 0023.4/ว21605
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ( 23 พ.ย. 64) ที่มค0023.5/-
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 0023.5/ว20558
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ( 18 พ.ย. 64) ที่ มค 19798
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ทั่วไป ( 24 ธ.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ว23493
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้กับอปท. ด่วนที่สุด ( 23 ธ.ค. 63) มค0023.5/ว21612
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
17/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศพด. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ของแผนงานการศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำผนังคอนกรีตแบบมีฝาปิด บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 3 ความกว้างร่องระบายน้ำ 0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร ผนังคอนกรีตลึก 0.40 เมตร จำนวนฝาคอนกรีต 90.00 ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินและคันคูห้วยขอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินและคันคูห้วยขอนสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 เส้นบ้านหนองโน - บ้านวังกุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร ลงดินไหล่ทางสองข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตราชั่งสปริงแบบหน้าปัด 2 ด้าน จำนวน 5 เครื่อง ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ธกส
 • กรมสรรพากร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ